Avhendingslova

Lov om avhending av fast eigedom 

Eigedomen seljast etter dei segnene som står i avhendingslova.

Fylgjande gjeld for avtaler som er inngått innan 01.01.22:
Eigedomen seljast "som den er", jf. avhendingslova (avhl) §3-9. Eigedomen vert overdratt i den stand som den syner seg ved synfaring med dei feil og manglar den måtte ha. Salsoppgåva er tufta på seljarens opplysingar. Det vert oppmoda om å setje seg godt inn i salsoppgåvene og evetuelle vedlegg. Vidare oppmodast alle intereressera til å setje seg inn i eigenerklæringa frå seljar, samt undersøkje eigendomen nøye, gjerne saman med fagkyndige personar før bodgjeving.

Eigedomen har mangel i fylgjande tilfelle:
1.) Eigedomen har mangel dersom kjøparen ikkje har fått opplysning om omstende ved eigedomen som seljaren kjente eller måtte kjenne til, og som kjøparen hadde grunn til å rekne med å få. Dette gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at det har verka inn på avtala at opplysning ikkje vart gitt, jf. avhl §3-7.

2.) Når seljar har gjeve uriktige opplysningar om eigendomen, jf. avhl §3-8. Eigedomen har mangel dersom omstende ved eigedomen ikkje svarer til opplysning som seljaren har gitt kjøparen. Det same gjeld dersom eigedomen ikkje svarer til opplysning som er gitt i annonse, i salsprospekt eller ved anna marknadsføring på vegner av seljaren. Fyrste ledd gjeld likevel berre dersom ein kan gå ut i frå at opplysningane har verka inn på avtala, og opplysningane ikkje i tide er retta på ein tydeleg måte.

3.) Når eigendomen er i vesentleg dårlegare stand enn kjøpar hadde grunn til å rekne med ut frå kjøpesum og forholda elles, jf. avhl §3-9.
Følgjande gjeld dersom eigedomen seljast etter 31.12.21:
Eigedomen skal overleverast kjøpar i tråd med det som er avtalt. Det er viktig at kjøpar set seg grunndig inn i alle samsdokument, herunder salsoppgåve, eventuell tilstandsrapport og seljars eigenerklæring. Det er naudsynt at kjøpar er kjent med dei forholda som står tydeleg skildra i salsdokumentet. Alle interessentar oppmodast til å undersøkje eigedomen nøye, gjerne saman med fagkyndig før bod vert gjeven. Kjøpar som vel å kjøpe usett kan ikkje gjere gjeldande mangel noko vedkommande burde ha blitt kjent med ved undersøkjinga. Har eigedomen mindre grunnareal (tomt) enn kjøparen har rekna med, er det likevel ikkje mangel utan at arealet er vesentleg mindre enn det som er opplyst av seljaren, eller seljaren har bore seg særleg klanderverdig åt, jf. avhl §3-3.

Om det er naudsynt med avklaringar, anbefalast det at kjøpar rådfører seg med eigedomsmeklar eller ein bygningskyndig før det leggast inn bod. Om eigedomen ikkje er i samsvar med det kjøparen må kunne forvente ut frå type og synleg tilstand, kan det vera ein mangel. Det same gjeld om det er holdt attende eller gitt uriktige opplysningar om eigedomen, og dette har verka inn på avtala.

Når kjøpar ikkje er forbrukar:
Dersom kjøpar ikkje er forbrukar seljjast eigedomen som den er, og seljar sitt ansvar er då avgrensa, jf. avhl. §3-p, 2 pkt. Informasjon om kjøparen si undersøkingsplikt, herunder oppmoding om å undersøkje eigedomen nøye gjeld òg for kjøparar som ikkje er forbrukarar.

Sjå lovdata.no for meir informasjon: 
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-07-03-93/KAPITTEL_3#%C2%A73-7